KNIHA MAPPING TANCA

Základné informácie

Súčasný tanec na Slovensku. Komplexná analýza stavu, financovania a podmienok pre tvorbu za obdobie 2010-2016.

Projekt sa realizoval od septembra 2016 do apríla 2017 a jeho cieľom bolo skúmať fungovanie nezriaďovanej scény súčasného tanca na Slovensku v období rokov 2010 – 2016 z hľadiska viacerých aspektov. Pozostával z dvoch workshopov venovaných tanečnej komunite a tvorby publikácie Súčasný tanec na Slovensku. Komplexná analýza stavu, financovania a podmienok pre tvorbu za obdobie 2010-2016.

Prvý workshop (mediované stretnutie aktérov na poli súčasného slovenského tanca) sa konal v novembri 2016 s nemeckou manažérkou Madeline Ritter, autorkou nemeckého národného projektu podpory tanca Tanzplan Deutschland. Druhý sa konal v decembri 2016. Bol možnosťou konfrontovať rôzne názory jednotlivcov, členov tanečnej komunity a formou vytvorenia fokusovej skupiny tiež detailnejšie pomenovať danú situáciu. Ako facilitátor workshop viedol Bohdan Smieška.

Samotný prieskum (vznik publikácie) spočíval v tvorbe metodiky, vytvorení dotazníkov šitých na mieru súčasného tanca a nezriaďovanej formy umenia, distribúcie dotazníkov samotným tvorcom, vyhodnotení získaných dát. Do mapovania sa zapojila významná časť aktívnej súčasnej slovenskej scény. Publikácia prináša prehľad tvorcov, právnických subjektov pôsobiacich na poli súčasného tanca na Slovensku, identifikuje zázemie a kultúrne priestory pre vznik a prezentáciu tvorby, produkčné podmienky tvorby, regionálne rozloženie síl, medzinárodné spolupráce, finančné aspekty. Poskytuje dáta pre hlbšie analýzy, poukazuje na silné a slabé miesta a ako taký je vhodný ako podklad pre konkrétne úvahy o tom, ako lepšie investovať do tejto formy umenia, ako súčasný slovenský tanec viac zviditeľniť, ako zabrániť odlivu mladých a neposlednom rade ako podporiť rozvoj kultúrneho priemyslu. Spoluautorkou metodiky prieskumu je Zuzana Ivašková, kultúrna geografka.

Iniciátorom a hlavným realizátorom prieskumu je občianske združenie Platforma pre súčasný tanec (PlaST). Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Goethe-Institut Bratislava.

Fokusová skupina s Bohdanom Smieškom

Fokusová skupina členov PlaST pod vedením Bohdana Smiešku,

konzultanta a facilitátora v oblasti sociálneho a organizačného rozvoja, filantropie a strategického plánovania, experta platformy KU-BA (Kultúrna Bratislava) sa uskutočnila dňa 16.12.2016 v priestoroch PDCS na Štúrovej ulici v Bratislave. Cieľom fokusovej skupiny bolo získať aj iné, než kvantifikovateľné dáta, pochopiť atmosféru v oblasti súčasného tanca, ktorá je heterogénnou skupinou tvorcov a občianskych združení, pokúsiť sa - jednoducho povedané - „zafarbiť“ strohé dáta kvalitatívne zaujímavými pozorovaniami. Fokusovej skupiny sa zúčastnilo 18 členov PlaST.

Fotogaléria

Publikácia Mapping tanca

Súčasný tanec na Slovensku – Mapovanie stavu, financovania a podmienok pre tvorbu za obdobie 2010 – 2016.
Vydavateľ: Platforma pre súčasný tanec, 2017. Publikácia kolektívu autorov v rozsahu 90 strán približuje fungovanie nezávislej scény súčasného tanca z hľadiska viacerých aspektov. Mapuje tvorcov, právnické subjekty pôsobiace v oblasti súčasného tanca, existujúce priestory a produkčné podmienky, regionálne rozloženie síl, medzinárodné spolupráce, finančné aspekty. Opiera sa o dáta zhromaždené prostredníctvom špeciálne vytvorených dotazníkov distribuovaných medzi všetkými aktérmi na scéne súčasného tanca (ktorých tvorbu metodicky zaštrešila a usmernila Zuzana Ivašková), obsahuje tiež výstupy fokusovej skupiny (pod vedením Bohdana Smiešku) a kometáre k výsledkom mapovania (autorky: Marta Poláková, Maja Hriešik). Publikáciu je možné si objednať za cenu 4 eur na emailovej adrese sucasnytanec@gmail.com

Fotogaléria

Workshop s Madeline Ritter

Kultúrna politika a súčasný tanec - seminár Platformy pre súčasný tanec s Madeline Ritter Univerzitná knižnica Bratislava, 16. – 17. 11. 2016

Inšpiratívne stretnutie s vedúcou osobnosťou nemeckého projektu Tanzplan Deutschland sa uskutočnilo počas dvoch dní 11. ročníka bratislavského festivalu súčasného tanca Nu Dance Fest 2016. Prvý deň malo stretnutie formu mediovanej diskusie pod vedením Madeline Ritter, ktorá túto diskusiu obohatila o pohľady z prostredia, kde je súčasný tanec dlhodobo etablovaným druhom umenia. Okrem správnej rady PlaST sa diskusie zúčastnili aj predstavitelia inštitúcií, v spolupráci s ktorými sa PlaST snaží hľadať cesty k vytváraniu podmienok pre udržateľný rozvoj súčasného tanca na Slovensku. Druhý deň viedla Madeline stretnutie správnej rady a zúčastnených členov PlaST. Bol zameraný na detailnú analýzu a artikuláciu potrieb tvorcov súčasného tanca na Slovensku a definovanie úloh PlaST ako organizácie združujúcej týchto tvorcov.

Misia PlaST definovaná počas stretnutia s Madeline Ritter, 17.11.2016:

Vytváranie pozitívnych zmien v súčasnom tanci prinášajúcich konkrétne výsledky a posilňujúcich umenie súčasného tanca a jeho komunity.

Fotogaléria