sk/en
close

KONTAMINÁCIE [performatívne sympózium]

26. až 28. máj 2022

Telocvičňa Nová Cvernovka, Bratislava

FB EVENT

 

Trojdňový program zdieľania umeleckých postupov a pohľadov.
Pohybové workshopy (aj pre netanečníkov), prednášky, performatívne diskusie, open mic,...

Pandémia, vojenská agresia, ekologická kríza deformujú našu predstavu o budúcnosti.
Ako sa s novou realitou vysporiadajú naše telá?
Priestory Telocvične, adaptované pre túto príležitosť hosťujúcimi umelcami, ako psychofyzické cvičisko a priestor pre vzájomné kontaminovanie.

 

Každý deň programu sympózia bude reflektovať určitú fázu konfrontácie s krízou:

1. deň: BOJ – SEBAOBRANA

2. deň: STRATA – SMÚTENIE

3. deň: SPOLOČENSTVO – CIRKULÁCIA

 


PROGRAM:
26.5. - DEŇ 1
BOJ / SEBAOBRANA 
FIGHT / SELF DEFENSE
Dochádza k nesúhlasu. Konfrontácia nevyhnutná. Čeliť niečomu, odolávať, vzpierať sa, brániť, vzdorovať, stavať sa na zadné. Dobrý zápas je tanec. Odpor je úrodný. 
Dissensus happens. When confrontation is inevitable. Face, resist, defend, preserve, uphold. Resistance is fertile. A good fight is a dance. Resistance is fertile. 
9:30 - 10:00
DOOR OPEN / REGISTRÁCIA 
10:00 - 10:20
MANIFEST DŇA/ Mind warm up / Maja Hriešik
10:20 - 10:40
Body warm up/ Performatívna kolektívna prax - štart štafety výdrže a kreativity
11:00 -12:30
MÚDROSŤ SEBAOBRANY/ praktický kurz / Jakub Rumanovský 
Generácia chronických pacifistov ešte stále nechce útočiť, ale možno je dobré učiť sa aspoň sebaobrane.
// The generation of chronic pacifists still refuses to attack, but maybe it's high time to learn some self-defense.
12:30 - 14:00
NE/PAUZA: Obed - Bistro 12 Duší / Diskusia / explorácia priestoru 
14:00 - 15:00
SOCIOLÓGIA ŠPORTU / prednáška / Kristína Orsághová 
O športových komunitách ako o útočisku aj bojisku, osobnom, aj politickom, nástroji reprodukcie triednych a rodových rozdielov, ale tiež ich možnej subverzie.
// Sports communities as a refuge and battlefield, both personal and political, a tool for reproducing class and gender differences, but also their possible subversion.
15:00 - 16:00
WEAK WOMAN DANCE VOL I
Sensorial / dance practice / Eva Priečková, Zuzana Žabková
Key words : sensorial, somatic gloves, play the ghosts, ghosts and all, 3-iron, grieving hands, keep your bones and skin flawless, edges
Sharing dlhodobého spoločného výskumu a fascinácie, v ktorom sa venujú otázke slabosti, rozpúšťania sa, nežnosti a spoločným tanečkom. Practice vychádza z ich spoločného projektu Bodies in Trouble.
Objímali by ste sa dlhšie ako zvyčajne? Roztopili by ste sa pomaly k zemi a ležali na sebe? Rozprávali by ste príbehy, vymýšľali si veci, šepkali nadávky? Play the ghost. Ghosts and All. 
// Sharing long-term joint research and fascination, in which Eva and Zuzana address weakness, dissolve, gentleness, and little dance. Practice is based on their project called Bodies in trouble. 
Would you hug each other longer than usual? Would you melt slowly to the ground and lie on top of each other? Would you tell stories, make them up, whisper bad words? Play the ghost. Ghosts and All.
14:00 - 17:00 - SPECIAL ROOMS: SILENT COFFEE / PUNCHING ROOM / HAIR SALON/ MAPPING/ Sláva OndrušovÁ, Jelizaveta Rapić, a kolektív
17:00 - 19:00
DANCE KARAOKE - TANTSUIAKO/ SKOK!
Tancuj v najlepšej spoločnosti. Tanečné karaoke predtancované skvelými tanečníkmi súčasného tanca. Koncept a realizácia OZ Skok 
// Try entering the dance of many fine dancers of the local and international contemporary dance scene. Concept and implementation of OZ Skok

27.5. - DEŇ 2
STRATA / SMÚTENIE 
LOSS / LAMENT
Straty. Ponáranie k úplnému dnu. Rozchod, odchod, rozpad, rozklad. Vychádzanie zo a opustenie seba. Žialiť, lkať - čas potrebný pre opúšťanie. Slabosť, bolesť, puknuté srdcia. Medzi vedomím a cítiacim, prorockým a nevedomým. Transformácia v tomto momente. 
Losses. Sinking to the bottom. Separation, departure, disintegration, decomposition. Getting out of oneself, leaving yourself. Regret, lament - the time it takes to leave. Weakness, pain, broken hearts. Between consciousness and the feeling, the prophetic and the unconscious. Transformation at the moment.
9:30 - 10:00 
DOOR OPEN / REGISTRÁCIA
10:00 - 10:20
MANIFEST DŇA / Mind warm up / Maja Hriešik
10:30 - 11:30 
MUČENÍM V MUKÁCH NA MÚKU / performatívna prednáška / Martin Vongrej a Zuzana Žabková
Paradoxy, prieniky a interakcie ľudského (vizuálne dešifrovateľného?) vedomia a nevedomia. Možnosti a nemožnosti ich vnímania a videnia. Martinov spôsob práce operuje s postkonceptuálnymi princípmi a prepojením na odkazy súčasnej a veľmi starej mystiky. 
// Paradoxes, intersections and interactions of human (visually decipherable?) consciousness and unconsciousness. Possibilities and impossibilities of their perception and vision. Martin's way of working operates with post-conceptual principles and links to the references of contemporary and very ancient mysticism.
11:45 - 12:45
WEAK WOMAN DANCE VOL II OGP: 3sum band / dance practice / Eva Priečková, Zuzana Žabková
Key words: OGP/Observer, Guide, Poet, 3sum band, deep listening, soundscapes, somatic writing, + hum, listen, scream
Sharing dlhodobého spoločného výskumu a fascinácie, v ktorom sa venujú otázke slabosti, rozpúšťania sa, nežnosti a spoločným tanečkom. Practice vychádza z ich spoločného projektu Bodies in Trouble.
Objímali by ste sa dlhšie ako zvyčajne? Roztopili by ste sa pomaly k zemi a ležali na sebe? Rozprávali by ste príbehy, vymýšľali si veci, šepkali nadávky? Play the ghost. Ghosts and All. 
// Sharing long-term joint research and fascination, in which Eva and Zuzana address weakness, dissolve, gentleness, and little dance. Practice is based on their project called Bodies in trouble. 
Would you hug each other longer than usual? Would you melt slowly to the ground and lie on top of each other? Would you tell stories, make them up, whisper bad words? Play the ghost. Ghosts and All
13:00 - 14:00  
Obed / Bistro 12 Duší
14:00 - 15:00
PERFORMING MOURNING / moderated discussion / Guy Cools, Maja Hriešik
Rozhovor dvoch dramaturgov o obyčajných a neobyčajných technikách smútenia a ich performatívnosti. 
Two dance dramaturges discuss the complexity of mourning and its performativity.
15:00 - 16:00
DYING ALONE / Guided solo practice / Jaro Viňarský 
Umieranie a starostlivosť o mŕtvych ako tvorivá, experimentálna a spoločenská prax.
// Dying and caring for the dead as creative, experimental and social practice.
14:00 - 17:00 
SPECIAL ROOMS: HAIR SALON, READING ROOM, MAPPING/ Jelisaveta Rapic, Sláva Ondrušová, a kolektív. 
17:00 - 18:00
VEČERA / DISCUSSION
18:00 - 20:00 
RE-GENERATION: LISTENING TOWARDS SOCIAL BODIES / audio exploration session / Siegmar Zacharias
Počúvanie celým telom vo vzájomnej rezonancii, v divokých priestoroch smútku, radosti, rozkoše. Pozvanie zapojiť sa do transformačnej sily kolektívneho smútku, regenerácie, počúvania hlasov predkov, rodených a nenarodených.
// Let’s listen with our whole body giving our bodies as resonance spaces for each other to be in the wild spaces of grief, of joy, of pleasure together with many generations, dead or alive. An invitation to plug into the transformative power of collective grieving, collective re-generation, collective listening to ancestral and born and unborn voices.

28. 5. - DEŇ 3
SPOLOČENSTVO / CIRKULÁCIA COMMUNITY / CIRCULATION
Proces solidifikácie a opätovné rozpohybovanie. Vzájomná medzidruhová kontaminácia. Polyfónia. Spoločné načúvanie blízkej a ďalekej budúcnosti. Blízkeho a vzdialeného tela. 
The process of solidification and relocation. Mutual interspecies contamination. Polyphony. Listening together in the near and distant future. Near and distant body.
9:30 - 10:00 
DOOR OPEN / REGISTRÁCIA 
10:00 - 10:20
MANIFEST DŇA / Mind warm up 
10:20 - 11:20
HOMO SAPIENS AKO VEDÚCA SKAMENELINA?/ Ján Madarás/ prednáška
Čas v geológii neplynie podľa našich ľudských mierok. Zmeny sa dejú pomaly, nebadane, po milimetroch či centimetroch za rok. Ale za milióny rokov sú to zmeny prevratné. Čo by mohlo po zmiznutí človeka na Zemi ostať dlhodobo zachované? Čo by mohla obsahovať geologická vrstva, o ktorej by naši hypotetickí nasledovníci mohli povedať, že vznikla v ére zvanej antropocén?
// Geological time does not flow according to our human standards. Changes occur slowly, unnoticed, in millimeters or centimeters per year. Yet, in millions of years, these changes will have become revolutionary. What could be preserved after the human kind has disappeared from Earth? Which geological stratum will mark the age of the anthropocene?
11:30 - 12:30
WHERE PIGEONS SLEEP/ performative sharing / Oksana Sadovenko
Ukrainian visual artist shares her exploration and fascination with pigeons. For her pigeons are the voice of nature and meadow. They live in a place unsuitable for life, in the absence of grass, or trees, in the middle of a jungle of concrete. Painting and feeding street pigeons expresses her attitude with nature but also a new experience of homelessness.
12:30 - 13:30
Obed (Bistro 12 duší - catering v Telocvični)
13:30 - 14:30
MEMENTO MORTIS CONVALIIS / performatívna prednáška / András Cséfalvay 
Ľudský zásah a ťažba viedli k odkrytiu fosílií trilobitov pri Prokopskom údolí, juhozápadne od Prahy. Okrem stavebného materiálu a niekoľkých výsledkov výskumu z fosílií sa tu prebúdzajú z dlhého spánku duchovia trilobitov spod devónskych vrstiev. Rozprávajú varovný príbeh o zániku, ktorú ani neprináša zlomyseľná chamtivosť, ale jednoduchá efektivita. Dielo sa odohráva v interaktívnom hernom prostredí.
// Human intervention and extraction resulted in the uncovering of trilobite fossils near Prokopske udoli, southwest from Prague. Besides the construction material and a few research results from the fossils, ghosts awake from their long sleep pressed between devonian layers. The ghosts of trilobites speak to the visitor. Tell a warning tale about extinction, that is brought about not maleficent greed, but simply effectivity. Art piece for interactive game environment.
14:45 - 15:45
WEAK WOMAN DANCE VOL III Objatíčka: telepathic post contact improvisation / dance practice / Eva Priečková, Zuzana Žabková 
Key words: objatíčka, hugs, greetings, breastfeed, melting, telepathy, post contact impro
Sharing dlhodobého spoločného výskumu a fascinácie, v ktorom sa venujú otázke slabosti, rozpúšťania sa, nežnosti a spoločným tanečkom. Practice vychádza z ich spoločného projektu Bodies in Trouble.Objímali by ste sa dlhšie ako zvyčajne? Roztopili by ste sa pomaly k zemi a ležali na sebe? Rozprávali by ste príbehy, vymýšľali si veci, šepkali nadávky? Play the ghost. Ghosts and All. 
// Sharing long-term joint research and fascination, in which Eva and Zuzana address weakness, dissolve, gentleness, and little dance. Practice is based on their project called Bodies in trouble. 
Would you hug each other longer than usual? Would you melt slowly to the ground and lie on top of each other? Would you tell stories, make them up, whisper bad words? Play the ghost. Ghosts and All
14:00 - 17:00 
SPECIAL ROOMS: HAIR SALON, MAPPING, READING ROOM/ Jelisaveta Rapic, Sláva Ondrušová, a kol 
16:00 - 17:00
CONTAMINATING RESEARCH/ discussion / Anna Leon, Sasha Portyannikova, Petra Péter, Maja Hriešik
Zdieľanie úvah pop-up neformálnej medzinárodnej pracovnej skupiny umeleckých výskumníkov, fascinovaných perifériou, nezjednodušovaním, kontamináciou a načúvaním. 
// Sharing ideas of a pop-up informal international working group of art researchers fascinated by the periphery, non-simplification, contamination and listening.
17:00 - 18:00
SLÁVA ONDRUŠOVÁ - RESULTS/ SHARING 
Kontaminácie videné a zachytené Slávou Ondrušovou a záverečná diskusia
// Revisiting Contemainations as seen by visual artist Sláva Ondrušová and a closing discussion. 

Vstup je voľný, ale registrácia je nutná. 
>>>Registračný formulár<<<


Organizátorom je Platforma pre súčasný tanec v spolupráci s hlavnými kurátormi podujatia: Eva Priečková, Ivana Rumanová, Zuzana Žabková, Jaro Viňarský, Soňa
Kúdeľová a Maja Hriešik.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Partnermi projektu sú Nová Cvernovka a Bratislavský samosprávny kraj.

______________

*** Účasť na celom sympóziu nie je povinná, ale pre ucelený zážitok sa doporučuje.