TANEČNÁ SEZÓNA

Základné informácie

Tanečná sezóna je celoslovenský projekt, ktorého hlavným cieľom je každoročné mapovanie aktuálnej tvorby na domácej scéne súčasného tanca. Organizátori a účastníci projektu sa usilujú o kvalitnejšie zhodnotenie tanečnej scény, zvýšenie úrovne odbornej diskusie, ale aj sprístupnenie väčšieho počtu diel publiku a rozšírenie viditeľnosti súčasného tanca v širšom umeleckom kontexte. Jedným z motívov pre vznik projektu bola pripravovaná Slovenská tanečná platforma 2020 ako aj potreba podnietiť reflexiu a kultivovať diskusiu.

Tanečná sezóna 2019/2020

Tanečná sezóna 2019/2020 je druhý ročník celoslovenského projektu, ktorého hlavným cieľom je mapovanie aktuálnej tvorby na domácej scéne súčasného tanca. Organizátori a účastníci projektu sa usilujú o kvalitnejšie zhodnotenie tanečnej scény, zvýšenie úrovne odbornej diskusie, ale aj sprístupnenie väčšieho počtu diel publiku a rozšírenie viditeľnosti súčasného tanca v širšom umeleckom kontexte. Jedným z motívov pre vznik projektu bola pripravovaná Slovenská tanečná platforma 2020 ako aj potreba podnietiť reflexiu a kultivovať diskusiu.

Po prvom úspešnom ročníku projekt pokračuje reflexiami a analýzami diel zo scény súčasného tanca, ktoré vznikli v rámci aktuálnej sezóny 2019/2020 na území Slovenska alebo v rámci medzinárodnej spolupráce (s minimálne jedným slovenským koproducentom). Päť osobností z oblasti tanca, teórie a kritiky umenia mapuje sezónu a prostredníctvom cyklu odborných diskusií a kritických reflexií analyzuje a hodnotí všetky diela. Výstupy v podobe písomných reflexií budú uverejnené na stránke plast.dance.sk. Projekt následne vyvrcholí záverečnou verejnou moderovanou diskusiou počas festivalu Slovenská tanečná platforma v novembri 2020.

 

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Koordinátorkou diskusií a redaktorkou výstupov je Katarína Cvečková.

Hodnotiteľmi Tanečnej sezóny 2019/2020 sú Eva Gajdošová, Marek Godovič, Katarína Marková a Michaela Pašteková.

 

Katarína Cvečková

Absolventka Katedry divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Venuje sa divadelnej kritike a reflexii súčasného tanca a foriem na hranici viacerých umení, pravidelne prispieva do rôznych médií (kød, Taneční zóna, Tanec, Monitoring slovenských divadiel, Týždeň, Rádio Devín a i.). Päť rokov pôsobila ako odborná redaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Je spoluzakladateľkou a šéfredaktorkou internetového magazínu o divadle a kultúre mloki.sk. Pod hlavičkou platformy MLOKi vedie i workshopy kritického myslenia a písania o súčasnom tanci. Posledné roky sa venuje aj výberu inscenácií pre festivaly (Nová dráma/New Drama, Dotyky a spojenia, Medzinárodný festival Divadelná Nitra, Hviezdne noci Bytča) a divadelnej a tanečnej dramaturgii. V rámci doktorandského štúdia na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU sa zaoberala tendenciami slovenskej súčasnej nezávislej scény.

 

Eva Gajdošová

Absolvovala tanečnú vedu na KTT VŠMU. Tanečne pôsobila v balete DJZ, VUS-e, spolupracovala s Annou Sedlačkovou a americkou choreografkou Martou Renzi. Bola šéfredaktorkou časopisov Tanec a Salto. O tanci písala ja pre iné médiá ako Kultúrny život, Taneční zóna, Divadlo v medzičase, SME atď. Od roku 2000 pôsobila na edičnom oddelení Divadelného ústavu, autorsky realizovala edičné a výstavné projekty v oblasti tanca. Neskôr, po roku 2006, viedla edičné oddelenie SND. Od roku 2012 je dramaturgičkou Baletu SND.

 

Marek Godovič

Absolvent Vysokej školy múzických umení v odbore divadelná veda a polonistika a Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. V roku 2017 absolvoval aj doktorandské štúdium na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU. Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách. Od roku 2011 pracuje v Divadelnom ústave. Recenzie a kritiky publikuje pravidelne v médiách ako kød, SME, Tanec, Salto, Pravda, mloki.sk. Ako kritik sa zaoberá súčasnou drámou, fyzickým divadlom a súčasným tancom. Je člen redakčnej rady časopisu Tanec.

 

Katarína Marková

Ukončila štúdium scénického výskumu na Ruhr-Universität v Nemecku a momentálne sa snaží žiť na Slovensku. Pracuje v oblasti performatívneho umenia a tanečnej a divadelnej pedagogiky. Jej tvorba nadobúda hybridné formy a je to akási oscilácia medzi site-specific art, performance a inštaláciou. Filozofické a teoretické zázemie, ktoré je ťažiskom pre jej umeleckú prax, nachádza na poli feminizmu a nového materializmu. Sporadicky prispieva do internetového časopisu mloki.sk. Je fanúšičkou difrakcie. 

 

Michaela Pašteková

Vyštudovala odbor Estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 učí na Katedre teórie a dejín umenia na VŠVU v Bratislave, vedie semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie, estetiku a teóriu konzumnej kultúry. Je členkou redakčnej rady mesačníka Kapitál a predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku. Popri písaní a publikovaní v rôznych médiách sa príležitostne venuje aj kurátorskej činnosti. Od roku 2018 pôsobí v dramaturgicko-produkčnom tíme festivalu Kiosk v Žiline.

Fotogaléria

Tanečná sezóna 2018/2019

Tanečná sezóna 2018/2019 – celoslovenský projekt analýz predstavení súčasného tanca a diskusií alebo iba stručne Tanečná sezóna je cyklus diskusií, ktorý mapuje aktuálnu tvorbu na domácej scéne súčasného tanca. Mapovaním stavu tvorby a podnietením reflexie celej sezóny, sa usiluje o kvalitnejšie zhodnotenie tanečnej sezóny, zvýšenie úrovne odbornej diskusie a následne aj sprístupnenie väčšieho počtu diel širšiemu publiku či zvýšenie viditeľnosti súčasného tanca v širšom umeleckom kontexte. Jedným z motívov pre vznik projektu je pripravovaná Slovenská tanečná platforma 2020 a potreba kultivovať diskusiu o domácej tvorbe a formovanie dramaturgickej rady, ktorá bude diela na showcase nominovať.

Päť tanečných kritikov, teoretikov a dramaturgov festivalov spolu s tanečnou dramaturgičkou Majou Hriešik, analyzujú a konfrontujú svoje názory na diela premiérované v sezóne 2018/2019, ktoré vznikli na území Slovenska alebo v rámci medzinárodnej spolupráce s minimálne jedným slovenským koproducentom. Ich hodnotenia a analýzy predstavení budú uverejnené na stránke Platformy pre súčasný tanec.

 

V rámci projektu sa uskutočnila aj verejná diskusia o plánovanej prvej Slovenskej tanečnej platforme v roku 2020 v Bratislave, ktorá bola zaradená do programu Nu Dance Festu v apríli 2019. Projekt vyvrcholí záverečnou verejnou moderovanou diskusiou počas Festivalu Bratislava v pohybe v októbri 2019, ktorej cieľom bude hodnotenie celej tanečnej sezóny.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Moderátorkou diskusií je Maja Hriešik.

 

 

Hodnotitelia Tanečnej sezóny:

Katarína Cvečková
Divadelná a tanečná kritička. Spoluzakladateľka a redaktorka internetového magazínu o divadle a kultúre mloki.sk. Dlhé roky pôsobila ako redaktorka časopisu kød – konkrétne o divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava. Okrem týchto dvoch platforiem pravidelne prispieva do ďalších médií (Taneční zóna, Tanec, Salto, Pravda a i.) a spolupodieľa sa na tvorbe relácie Divadelný zápisník pre Rádio Devín RTVS. V rámci doktorandského štúdia na VŠMU (odbor Divadelné štúdiá) sa zameriava na prieniky medzi divadlom, performanciou a tancom na súčasnej slovenskej scény. Posledné roky sa venuje aj výberu inscenácií pre divadelné festivaly (Nová dráma a Dotyky a spojenia).

 

Marek Godovič
Absolvent Vysokej školy múzických umení v odbore divadelná veda a polonistika a Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách. Od roku 2011 pracuje v Divadelnom ústave. Recenzie a kritiky publikoval v časopise kod, SME, Tanci, Salte či Pravde. Ako kritik sa zaoberá súčasnou drámou, fyzickým divadlom a súčasným tancom.

 

Jitka Pavlišová
Absolventka odboru divadelná veda na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala viacej vedeckovýskumných pobytov na Inštitúte germanistiky viedenskej univerzity a Inštitúte pre vedy o kultúre a dejiny divadla Rakúskej akadémie vied. Od roku 2013 pôsobí na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci, v súčasnosti ako odborná asistentka so zameraním na nemeckojazyčné divadlo a súčasný tanec a performanciu. Spolupracuje s viacerými výskumnými centrami ako aj mezinárodnými festivalmi Divadelní Flora Olomouc a Tanz im August v Berlíne.

 

Michaela Pašteková
Vyštudovala odbor Estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia sa venovala téme Od fotografie k postfotografii. Popri publikačnej činnosti sa venuje aj kurátorským projektom. Na VŠVU vedie od roku 2005 semináre z estetiky, filozofie a teórie fotografie. Zároveň pôsobí na pozícii koordinátorky Centra výskumu VŠVU, kde je jej hlavnou náplňou odborná a organizačná spoluúčasť na tvorbe konceptu inštitucionálnej podpory vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na VŠVU a je členkou dramaturgického tímu festivalu Kiosk v Žiline.

 

Barbora Uríková
Narodila sa a vyrastala v Považskej Bystrici. Vyštudovala odbor Kulturológie na Univerzite Konštatntína Filozofa v Nitre. Od roku 2011 žije v Žiline, kde pracuje v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie ako dramaturgička pre divadlo a tanec i festival Kiosk.

Fotogaléria