SPÄŤ NA ARCHÍV

tanC: Prenášaný priestor [workshop, Umenie v tanci] - ZRUŠENÉ

Workshop tanC prebehne v rámci 2. ročníka celoštátnej (nesúťažnej) prehliadky scénického tanca Umenie v tanci 08.10. - 10.10. 2020 v Dome odborov v Žiline


Organizátor: Bc. Zuzana Smudová Harantová ART STUDIO Z
Dramaturgická rada: doc. Mgr. Marta Poláková ArtD, Mgr.art. Anna Hurajtová, Eva Tóthová.

Charakteristika:
2. ročník celoštátnej (nesúťažnej) prehliadky scénického tanca je stretnutím detí, mládeže, dospelých a ich pedagógov, trénerov. Jej cieľom je:
- viesť deti a mládež k aktívnej tvorivej činnosti,
- podporiť rozvoj estetickej, pohybovej a tanečnej výchovy detí a mládeže na Slovensku,
- prispieť k riešeniu odborných a výchovných otázok vo výchove a rozvoji tanečného interpreta,
- monitorovať úroveň pohybovej a tanečnej výchovy na Slovensku, 
- vytvoriť priestor pre diskusiu odbornej verejnosti o smerovaní tanečného umenia a vzdelávania.

Podmienky účasti:
Prehliadky sa môžu zúčastniť detské skupiny ( vekový priemer skupiny by nemal presiahnuť vek základnej školskej dochádzky), skupiny mládeže a dospelých (nad 15 rokov) z celej SR, ktoré rozvíjajú formy scénického tanca. Na prehliadku je možné prihlásiť sa vyplnením záväznej prihlášky a jej zaslaním na emailovú adresu: artstudiozuz@gmail.com.
Pod scénickým tancom rozumieme tanec vytvorený kreatívnou prácou pedagóga/choreografa s deťmi, mládežou alebo dospelými vychádzajúci z prirodzenosti pohybu a využívajúci princípy moderného a súčasného tanca, vytvorený na základe choreografickej myšlienky alebo témy.  

Organizácia a priebeh:
- Prehliadka je rozdelená do dvoch dní – troch prehliadkových vystúpení. Každá choreografia má na priestorovú skúšku vyhradených 15 minút s možnosťou využitia svetelnej aj zvukovej techniky. Je možné používať rekvizity. 

Harmonogram: 
piatok 08. 10. 2020 – mládež a dospelí nad 15 rokov. Do tejto kategórie môže jedna organizácia prihlásiť len jednu choreografiu (sólo, duo, trio, malé, či veľké formácie). V tejto kategórii môže vystúpiť maximálne 15 choreografií. Rozborový seminár prebehne v sobotu v dopoludňajších hodinách.
sobota 09.10. 2020 – deti školského veku. V tejto kategórii môže vystúpiť maximálne 26 choreografií. (do tejto kategórie môže jedna organizácia prihlásiť maximálne dve choreografie – sólo, duo, trio, malé, či veľké formácie). Organizátor má právo v obidvoch kategóriách skupinu neprijať z dôvodu naplnenia prehliadky, prípadne znížiť limit pre zvýšený záujem.
nedeľa 10.10.2020 – rozborový seminár k prehliadke detí školského veku

Maximálna dĺžka choreografie je 6 minút. Výnimku z časového limitu je možné povoliť v odôvodnených prípadoch po konzultácii s organizátorom prehliadky.
- Obidva prehliadkové večery budú mať svoj samostatný rozborový seminár na medziodborovej úrovni pod vedením lektorského zboru. Rozborový seminár zároveň ponúka priestor pre komunikáciu o tanečnom umení, o aktuálnom stave a vývine tanečného vzdelávania na Slovensku.
- Prihlášku je potrebné zaslať mailom na artstudiozuz@gmail.com najneskôr do 23. 09. 2019
- Zvukový záznam je potrebné dodať v MP3 formáte, najneskôr 14 dní pred prehliadkou na adresu: artstudiozuz@gmail.com. 

Sprievodný program:
- Sedem tanečných a výtvarných workshopov pre deti a mládež zamerané na kreatívnu prácu v skupine – v interiéri, v exteriéri pod vedením kvalifikovaných lektorov (ponuka workshopov bude rozposlaná po uzávierke prihlášok spolu s oficiálnym programom prehliadky a časovým harmonogramom).


Účastnícky poplatok: 5 € / tanečník, (pedagóg, rodičia – vstup zdarma)
Účastnícky poplatok prosíme uhradiť až po prijatí potvrdzovacieho mailu o zaradení do programu od organizátora prehliadky, bankovým prevodom na číslo účtu - 
IBAN: SK3609000000005143459081,
VS: 052020 


Termín uzavretia prihlášok : 25.09.2020
Kontaktné údaje: Zuzana Smudová Harantová ART STUDIO Z, artstudiozuz@gmail.com, tel. číslo: 0907719624

FOTOGALÉRIA