sk/en
close

Tanečná sezóna

Tanečná sezóna je celoslovenský projekt, ktorého hlavným cieľom je mapovať aktuálnu tvorbu na domácej scéne súčasného tanca, diskutovať o jej smerovaniach, podporiť písomnú reflexiu o tanci. Súčasťou projektu sú diskusné formáty kritikov, verejný okrúhly stôl o uplynulej sezóne a zverejnenie písomných výstupov a publikácia textov o tanci. 

Realizuje sa od roku 2018. 

Kritici a teoretici zapojení v projekte: Katarína K. Cvečková, Eva Gajdošová, Marek Godovič, Katarína Marková, Adam Nagy, Jitka Pavlišová, Michaela Pašteková, Barbora Uríková.

Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

O hodnotiteľoch Tanečnej sezóny

Katarína K. Cvečková

Absolventka Teórie a kritiky divadelného umenia na DF VŠMU v Bratislave. Venuje sa reflexii divadla a súčasného tanca a s tým súvisiacej pedagogickej činnosti. Je spoluzakladateľkou platformy MLOKi a aktuálnou šéfredaktorkou internetového magazínu mloki.sk. Päť rokov pôsobila ako odborná redaktorka v časopise kød – konkrétne ø divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav. V rámci doktorandského štúdia na VŠMU (odbor Divadelné štúdiá) sa zameriavala na výskum aktuálnych tendencií nezávislej scény na Slovensku. V poslednom období sa venuje aj divadelnej a tanečnej dramaturgii.

 

Eva Gajdošová

Absolvovala tanečnú vedu na KTT VŠMU. Tanečne pôsobila v balete DJZ, VUS-e, spolupracovala s Annou Sedlačkovou a americkou choreografkou Martou Renzi. Bola šéfredaktorkou časopisov Tanec a Salto. O tanci písala ja pre iné médiá ako Kultúrny život, Taneční zóna, Divadlo v medzičase, SME atď. Od roku 2000 pôsobila na edičnom oddelení Divadelného ústavu, autorsky realizovala edičné a výstavné projekty v oblasti tanca. Neskôr, po roku 2006, viedla edičné oddelenie SND. Od roku 2012 je dramaturgičkou Baletu SND.

 

Marek Godovič

Absolvent Vysokej školy múzických umení v odbore divadelná veda a polonistika a Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe v odbore scenáristika a dramaturgia. Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách. Od roku 2011 pracuje v Divadelnom ústave. Recenzie a kritiky publikoval v časopise kod, SME, Tanci, Salte či Pravde. Ako kritik sa zaoberá súčasnou drámou, fyzickým divadlom a súčasným tancom.

 

Katarína Marková

Ukončila štúdium scénického výskumu na Ruhr-Universität v Nemecku a momentálne sa snaží žiť na Slovensku. Pracuje v oblasti performatívneho umenia a tanečnej a divadelnej pedagogiky. Jej tvorba nadobúda hybridné formy a osciluje medzi site-specific art, performance a inštaláciou. Filozofické a teoretické zázemie, ktoré je ťažiskom pre jej umeleckú prax, nachádza na poli feminizmu a nového materializmu. Sporadicky prispieva do internetového časopisu mloki.sk. Je fanúšičkou difrakcie.

 

Adam Nagy

Študent Katedry divadelných štúdií na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Začínajúci divadelný kritik, ktorý sa venuje prepojeniu divadla a tanca a reflexii súčasného tanca. Pravidelne publikuje v rôznych divadelných periodikách (kød – konkrétne ø divadle, Tanec) a webových portáloch (mloki.sk).

 

Jitka Pavlišová

Absolventka odboru divadelná veda na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala viacej vedeckovýskumných pobytov na Inštitúte germanistiky viedenskej univerzity a Inštitúte pre vedy o kultúre a dejiny divadla Rakúskej akadémie vied. Od roku 2013 pôsobí na Katedre divadelných a filmových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci, v súčasnosti ako odborná asistentka so zameraním na nemeckojazyčné divadlo a súčasný tanec a performanciu. Spolupracuje s viacerými výskumnými centrami ako aj mezinárodnými festivalmi Divadelní Flora Olomouc a Tanz im August v Berlíne.

 

Michaela Pašteková

Vyštudovala odbor Estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci doktorandského štúdia sa venovala téme Od fotografie k postfotografii. Popri publikačnej činnosti sa venuje aj kurátorským projektom. Na VŠVU vedie od roku 2005 semináre z estetiky, filozofie a teórie fotografie. Zároveň pôsobí na pozícii koordinátorky Centra výskumu VŠVU, kde je jej hlavnou náplňou odborná a organizačná spoluúčasť na tvorbe konceptu inštitucionálnej podpory vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na VŠVU a je členkou dramaturgického tímu festivalu Kiosk v Žiline.

 

Barbora Uríková

Narodila sa a vyrastala v Považskej Bystrici. Vyštudovala odbor Kulturológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2011 žije v Žiline, kde pracuje v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie ako dramaturgička pre divadlo a tanec i festival Kiosk.

Tanečná sezóna 2021/2022

Tretí ročník celoslovenského projektu mapuje diela, ktoré sú premiérované v sezóne 2021/2022. Pod vedením Kataríny K. Cvečkovej analyzuje skupina odborníkov konkrétne diela prostredníctvom písomných reflexií, ktoré sú priebežne publikované na webovej stránke PlaST-u. Teoreticko-kritickú trojicu Eva Gajdošová, Marek Godovič, Michaela Pašteková tento rok dopĺňa aj hlas najmladšej generácie kritikov – študent Katedry divadelných štúdií Adam Nagy. 

Celý súbor analýz na záver projektu vyjde ako príloha časopisu kød – konkrétne ø divadle, ktorý vydáva Divadelný ústav Bratislava.

Druhým výstupom projektu bude verejná diskusia o celej sezóne za prítomnosti teoretikov a kritikov.

 

Diela tanečnej sezóny 2021/2022 analyzujú: Eva Gajdošová, Marek Godovič, Michaela Pašteková a Adam Nagy

Autorka videa Tanečná sezóna 2021/23: Jana Mináriková
Autorka vizuálnej identity: Eva Peč Brezinová
Editorka: Katarína K. Cvečková
Manažérka projektu a PR: Silvia Bakočková
Koncept a supervízia: Maja Hriešik

 

Zoznam reflektovaných diel:

BOD.Y / S. Ferienčíková, M. Júdová, A. Timpau: INBETWEEN 

S. Kúdeľová, B. Vitázek: AUTONOMY

Divadlo Štúdio tanca / Z. Méndez Marín, L. Méndez Marín Balážová: PUNK PAJAMA PARTY

J. Vaľo: COMING OUT 

Debris Company: HUNGER

E. Priečková, S. Sviteková: YOU DON'T NEED TO KNOW WHY, CAROLINE 

Divadlo Štúdio Tanca / M. Tomášik: BESI 

T. Danielis: CUSTOM VIEW

Divadlo Štúdio Tanca / T. Trulik: DOTYK ALŽBETY 

VŠMU, L. Méndez Marín Balážová: ESEJ O FYZICKEJ VYTRVALOSTI

M. Hodoň, J. Piktorová, T. Kmotorková: C R ASH 

M. Hodoň, D. Čiripová, A. Sedlačková, D. Raček, D. Suchý / Gaffa: MATTER 

S. Ferienčíková, M. Hajdyla Lacová, A. Hód: SOFT SPOT 

Trio Olga / M. Haasová, P. Cseri: BEAUTIFUL PEOPLE 

Odivo / M. Danadová, M. Kováčová, L. Méndez Marín: VNORENÁ

mimoOs & kol.: TETSU 

FolkLab: ROZUMU ZBAVENÍ 

 

ANALÝZY DIEL 

O DIELACH AKTUÁLNEJ SEZÓNY

TEASER

ZOSTRIH SEZÓNY

Tanečná sezóna 2019/2020

Druhý ročník celoslovenského projektu, ktorého hlavným cieľom bolo komplexné mapovanie aktuálnej tvorby na domácej scéne súčasného tanca. Výstupy v podobe písomných reflexií konkrétnych diel boli publikované na našej webovej stránke a súčasne v skrátenej podobe v časopise kød – konkrétne ø divadle.

Aj napriek zložitým pandemickým okolnostiam sa podarilo zreflektovať 14 diel premiérovaných v danej sezóne. Okrem toho sa online formou realizoval okrúhly stôl, ktorého témami boli dramaturgia v súčasnom tanci, problematika používania textu v tanečnej tvorbe, otázka scénických priestorov pre tanec či interpretácia diel v kontexte pandémie.

 

TEASER TANEČNEJ SEZÓNY 2019/2020

ZÁZNAM Z DISKUSIE KRITIKOV

ANALÝZY DIEL V PDF

 

Koordinátorkou diskusií a redaktorkou výstupov bolaKatarína K. Cvečková.

Diela tanečnej sezóny 2019/2020 analyzovali: Eva Gajdošová, Marek Godovič, Katarína Marková a Michaela Pašteková.

 

Zoznam reflektovaných diel:

↑&X / A P E N D I X 

DENNÍKY DOTYKU

ENDLESS SHIFT

MANIFEST MOŽNOSTÍ

MEDZI TÚŽBOU A SMRŤOU

MUŽ BEZ VLASTNOSTÍ

NO ON 

POKRM

PONOIR

PRIESTOR PRE DVOJITÉ SAMOHLÁSKY

PRIVIAZANÍ NA KÔL OKAMIHU

SAPIENS TERRITORY 

SONG LINES: EXPEDÍCIA 97/18 

TIMEOUT BURNOUT

Tanečná sezóna 2018/2019

V prvom ročníku projektu päť tanečných kritikov, teoretikov a dramaturgov festivalov spolu pod vedením tanečnej dramaturgičky Maje Hriešik analyzovalo diela premiérované v sezóne 2018/2019, ktoré vznikli na území Slovenska alebo v rámci medzinárodnej spolupráce s minimálne jedným slovenským koproducentom. Zmapovali 17 diel. 

V rámci projektu sa uskutočnila aj verejná diskusia o plánovanej prvej Slovenskej tanečnej platforme v Bratislave, ktorá bola zaradená do programu Nu Dance Festu v apríli 2019 v A4 – priestore pre súčasnú kultúru. 

Projekt vyvrcholil záverečnou verejnou moderovanou diskusiou počas Festivalu Bratislava v pohybe v októbri 2019, ktorej cieľom bolo hodnotenie celej tanečnej sezóny.

 

ANALÝZY DIEL V PDF

 

Diela tanečnej sezóny 2018/2019 analyzovali:

Katarína K. Cvečková, Marek Godovič, Jitka PavlišováMichaela Pašteková, Barbora Uríková

 

Zoznam reflektovaných diel seźony 2018/2019:

21&COUNTING

INDIGO

HABIBI 2196-18

MILLENIAL MAGIC MIRROR

SÓLO PRE 3 VYSÁVAČE

NESÓLO

VRÁSKANIE

NIVEAU STABLE

3x20 ŽENY

THE TOUCH OF THE OPEN

P/ONE OF SEVEN

PREŠÍVANÉ NIŤOU

ShSssh... IT'LL BE OK 

AUTOCORRECT

I

LOVE PORTRAIT

GLITCH