sk/en
close

Katarína Brestovanská

Katarína Brestovanská je tanečníčka a choreografka. V tvorbe autorských predstavení vychádza z korelácii medzi tanečným/performatívnym vyjadrením a hudbou, resp. hudobnou partitúrou, digitálnym zvukom a experimentálnymi technológiami. Úzko spolupracuje s režisérkou a dramaturtičkou Janou Smokoňovou, ktoré v posledných rokoch tvoria koncepčno-tvorivé duo. V rámci hudby spolupracuje s Martinom Kosorínom, Adamom Dekanom, Jánom Kružliakom ml., Kamilom Mihalovom, Marekom Žoffajom.   
Katarína Brestovanská v spolupráci so svojimi kolegami vytvorila niekoľko autorských predstavení (napr. Micro v macro, Indigo, DUAL, Medzi túžbou a smrťou, Shifting systems). Dielo DUAL (2017) je držiteľom ceny za najinovatívnejšie predstavenie medzinárodného festivalu Fintdaz v Čile a ceny za prínos k rozvoju umeleckých a kultúrnych hodnôt v oblasti súčasného umenia. Spolupracuje s nemeckým zoskupením MichaelDouglas Kollektiv, s ktorým vytvorili performatívno-participatívne dielo Shifting systems, ďalej spolupracuje s inovátorkou tanečného umenia Danou Caspersen/USA. Ich spolupráca sa zameriava na choreografickú prípravu participatívnych podujatí s presahom do spoločenských tém, akými sú polarizácia, násilie, korupcia.
Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor manažment ľudských zdrojov a kultúrne a sociálne vedy.  V roku 2021 založila tanečný projekt EN VORENTOE ako výsledok doterajších pokusov v oblasti tanca a performancie. EN VORENTOE má punc značky nesúcej spoluprácu, originalitu, prepracovanosť, mnohovrstevnatosť, niekedy minimalizmus, inokedy kvantitu. Je o tele, o slobodnom objavovaní tém cez tanečné a pohybové vyjadrovacie prostriedky prelínajúce sa s hudbou, hudobnou kompozíciou, zvukovými a experimentálnymi technológiami.


www.envorentoe.com

Fotografia: Peter Brestovanský

VIDEO UKÁŽKA

K. Brestovanská: MEDZI TÚŽBOU A SMRŤOU

Aký má človek vzťah ku svojim vlastným túžbam a možnostiam? Čo nám bráni v rozhodovaní a prevzatí zodpovednosti? Čo alebo kto je hýbateľom našich rozhodnutí?
Ak je bytostné (vnútorne dané) jadro človeka poprené alebo potlačené, človek ochorie, niekedy viditeľne, niekedy skryto .... Toto vnútorné jadro je krehké a jemné a ľahko ho prehluší zvyk a kultúrny tlak... Aj keď je poprené, zostáva pod povrchom, neustále usilujúce o aktualizáciu. Každé odpadnutie (od nášho jadra), každý zločin proti našej prirodzenosti sa zaznamenáva do nášho nevedomia a spôsobuje, že sebou pohŕdame.
Človek môže jednať pre seba len vtedy, ak má prístup k vlastným túžbam, k vlastným pocitom, k vlastnému telu. Ak nemá človek tento prístup, nemôže si priať, nemôže túžiť, nemôže sa projektovať do budúcnosti a počiatočná vôľa zomiera pri pôrode.
Proces vznikania túžby je komplexný proces, zahŕňajúci psychologické, sociálne, kultúrne, náboženské a iné vplyvy. Pre zdravého jedinca je nerozlučne spätá s hodnotami akými sú sloboda, vôľa, pravda, voľba, zmena. Našim zámerom bolo objaviť stav, kedy vieme, po čom túžime, čo sú naše najvnútornejšie túžby, ako ich vyjadríme na individuálnej alebo skupinovej úrovni. Ale zároveň nelipneme na nich akoby len túžby boli v našom živote dôležité. Skrátka sú tam, žijem ich, zahŕňam nimi citlivo okolie, veľa počúvam, pomáham druhým na ceste k ich vlastnej túžbe. Ten stav sme nazvali voľným úsilím, alebo efforless being.
Bytie je človeku nielen dané, ale taktiež sa od neho vyžaduje. Človek je za svoje bytie zodpovedný: doslova, žiada sa od neho odpoveď, ak je mu položená otázka, čo zo seba urobil? Ten, kto sa pýta, je jeho sudcom, je to totiž on sám. A nikto nás k nemu nedostane bližšie, ako my sami.

Irvin D. Yalom, Abraham Maslow, Erich Fromm a autorský kolektív projektu
Koncept, performancia: Katarína Brestovanská
Dramaturgia: Jana Smokoňová
Hudba, performancia: Adam Dekan, Martin Iľanovský
Kostýmy: Petra Kovács
Scénografia: Sebastián Komáček
Pohybová asistencia a supervízia: Andrej Petrovič
Texty: Katarína Brestovanská, Adam Dekan
Jazyková korektúra: Zuzana Hojstričová
Hlasová príprava: Ivana Mer
Media set: Marianna Lutková
Svetelný dizajn a technické zabezpečenie: Slavomír Šmálik a kol.
Trailer: Jana Smokoňová, Lukáš Teren, Adam Dekan a kol.
Produkcia: Katja Thalerová